0 CZK

1. Základní údaje

Provozovatel e-shopu :

Jaroslav Jirsa,  sídlo firmy Únětice 5, 507 23 Údrnice, okres Jičín   /trvale bytem Břehy 20, 294 11 Žďár/

IČ: 11606312

/dále jen provozovatel/

kontaktní údaje

Telefon: 728543180

E-mail: Alena.Jirsova@seznam.cz

Korespondenční adresa: Jaroslav Jirsa, Únětice 5, 507 23 Údrnice

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenským rejtříku od 22.05..1992

Evidenční č. registrace: 

Eviduje Městský úřad Mnichovo Hradiště, Živnostenský úřad

Bankovní spojení v ČR v CZK:  107-2540730257/0100  komerční banka

    

Na uvedené adrese není kamenná prodejna, ale je zde výdejní místo pro e-shop, viz často kladené otázky a odpovědi.

Na e-maily odpovídáme zpravidla do 3 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

Prodávjící a odesílatel: Jaroslav Jirsa, Únětice 5, 507 23 Údrnice, IČ 116 06 312, prodávající není plátcem DPH

/dále jen prodávající/

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.dekor-shop.cz je online katalogem běžně dodávaného zboží. Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, nebo objednávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odesláním objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Obrázky produktů jsou ilustrativní a provozovatel si vyhrazuje právo na drobné odlišnosti.

Zrušení objednávka

Objednávka může být zrušena na základě dohody kupujícího a prodávajícího

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od expedice objednávky, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky.Dopravu zajišťuje společnost Expres van. Cena dopravného je stanovena na Kč 220,- včetně DPH při platbě předem na účet a při hmotnosti zboží do 5kg.  Dobírka činí Kč 60,- včetně DPH. U rozměrnějších a těžších zásilek bude cena přepravného dohodnuta s kupujícím před dodáním.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné uhradit převodem na účet nebo na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Řidič přepravce převezme hotovost a vydá doklad o úhradě v Kč. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Reklamace se bude dále řídit dle podmínek viz bod 4.

Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem

Další komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je dle zákona. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.V případě reklamace zákazník kontaktuje provozovatele emailem na Alena.Jirsova@seznam.cz s podrobným popisem poškození ihned po zjištění škody. Zákazník bude dále informován o postupu reklamce. Pokud bude zboží zasíláno prodávajícímu, musí v balíku kromě zboží být: kopie daňového dokladu, popis závady, kontakt na vás, balík odešlete na adresu prodávajícího. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.Pokud zákazník zjistí poškození zboží přepravou, je povinen do 2 dnů od doručení informovat emailem provozovatele a zaslat fotodokumentaci poškození. Pokud zákazník nedodrží lhůtu 2 dnů, nemůže být reklamace uznána. Prosíme proto o důkladnou kontrolu při převzetí zásilky od přepravní společnosti Expres van. V případě poškození balíku, promočení, zašpinění či jiné podezřelé vadě na zásilce, sepište s řidičem převzetí s výhradou, kde bude uvedeno v jakém stavu byla zásilka převzata. Toto opatření Vám usnadní reklamaci u přepravní společnosti, pokud není zřejmé poškození zboží uvnitř zásilky při převzetí. Přijmete-li poškozenou zásilku a není-li poškození nebo částečná ztráta zřejmá při převzetí zásilky, oznamte tuto skutečnost do 2 pracovních dnů od převzetí Expres van. Přepravní společnost k Vám zašle svého zástupce, který poškození posoudí. Pokud však nebyl s řidičem při převzetí sepsáno převzetí s výhradou či zapsáno do předávacího protokolu jakékoli poškození balíku, je velmi málo pravděpodobné, že přepravní společnost reklamaci uzná. Nedodržíte-li dobu 2 pracovních dnů stanovenou přepravní firmou, nebude reklamace k naší lítosti uznána.

Vyřízení reklamace

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Zákazník má právo na výměnu nebo opravu zboží. Pokud nebude možné ani jedno, lze odstoupit od smlouvy. Také může být zákazníkovi nabídnuta sleva z kupní ceny. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Posup v případě při odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávajícímu veškerá přijatá plnění, kromě nákladů na dopravu.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí provozovateli jakým koliv způsobem /mail, dopis, FC, sms, messenger/. E-shop musí tuto zprávu potvrdit.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, číslo faktury, bankovní spojení a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího spolu s kopiií daňového dokladu, bankovním spojením a žádostí o vrácení zboží. Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. 
V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu zboží. Cenu lze ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Poštovné při vrácení zboží hradí kupující.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena převodem na účet do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží.

6. Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy. Tento spor může řešit s Českou obchodní inspekcí na www.adr.coi.cz nebo adr@coi.cz. Mimosoudní řešení sporu u ČOI může být zahájeno na návrh spotřebitele.  Spotřebitel je povinen se před podáním návrhu na mimosoudní řešení sporu pokusit o řešení sporu přímo u podnikatele na e-mailové adrese alena.jirsova@seznam.cz

7. Ochrana osobních údajů 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Indentifikační a kontaktní údaje správce

- Společnost/ Jméno a příjmení: Dekor-shop.cz / Jirsa Jaroslav 

- Sídlo/bydliště: Únětice 5,  507 23 Údrnice/ Břehy 20, 294 11 Žďár

- IČ: 116 06 312

- Telefon: 728 543 180

- Email: alena.jirsova@seznam.cz

- Kontaktní adresa: Únětice 5, 507 23 Údrnice

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

     Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

     Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci Fofr.cz za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo; 

Doba uložení

     Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

     Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; 
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; 
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování; 
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; 
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

     Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

     Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

     V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

     Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 8.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

    

 

Přidat komentář

Hlavní město České republiky

Přehled komentářů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.